توضیحات پروژه

با بهره مندی از دو سیستم مغناطیسی و التراسنیک